Algemene voorwaarden Susanne Quartel

Ik weet het, niet het meest interessante onderdeel, maar wél belangrijk om even door te lezen voordat we gaan samenwerken. 

Laatste update: 10 januari 2024

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Susanne Quartel of die zijn gesloten met gebruikmaking van de website van Susanne Quartel.  

Artikel 1. Definities
De begeleider/hulpverlener/therapeut: Susanne Quartel

Diensten: advies, therapie, losse verrichtingen, dan wel andere diensten die door Susanne in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.

Om de kwaliteit van de begeleiding zo hoog mogelijk te houden investeert Susanne doorlopend in haar eigen ontwikkeling als mens en als begeleider/hulpverlener/therapeut. Uiteindelijk is het resultaat van de samenwerking afhankelijk van de inzet en het proces van de opdrachtgever en/of cliënt.

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving

Susanne richt zich op sessies, trainingen en retreats binnen het werkveld van persoonlijke- en spirituele ontwikkeling in de meest ruime zin. Susanne is gevestigd in Arnhem en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 69486875.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Susanne Quartel, per e-mail akkoord, dan wel door het voldoen van de (eerste) (aan)betaling.

Het ontbreken van een schriftelijk akkoord betekent niet dat er geen opdracht is verleend. Op het moment dat de feitelijke dienstverlening door Susanne Quartel is gestart, betekent dit ook dat akkoord is gegeven op de dienstverlening (zoals overeengekomen).

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een dienst c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

Artikel 5. Annulering

Voor de sessies gelden de volgende termijnen voor het afzeggen van een afspraak:

  • Afzeggen tot 1 werkdagen voor de afspraak: geen kosten
  • Afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak: 100% van de kosten
  • Het afzeggen van een sessie kan per app, mail en telefoon.

Susanne is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Aanvullende voorwaarden trainingen, workshops en retreats:

Bij annulering tot 8 weken voor begin van een training, workshop of retreat wordt het lesgeld volledig gerestitueerd.

Binnen 8 weken zal 50% van de (aan)betaling worden ingehouden of de cliënt heeft de keuze om het betaalde bedrag als tegoed inzetten voor een andere dienst binnen een termijn van 12 maanden.

Annulering korter dan 2 weken voor aanvang: de volledige kosten worden in rekening gebracht, restitutie niet meer mogelijk.

Lesgelden worden nooit geretourneerd bij vroegtijdig afbreken van een training, workshop of retreat.

Definitieve plaatsing is na bevestiging of telefonisch overleg én daarop volgend betaling van de aanbetaling of het hele bedrag.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

Susanne zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen.

Susanne zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven, kosten en prijzen

Op deze website staan duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Susanne Quartel voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 8. Facturering en betaling

Dienstverlening voor cliënten zal door Susanne volgens afspraak de betalingen per bank. Online diensten worden voor de afspraak per bank overgemaakt. 

Betaling van de factuur door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 5 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Indien betaling na een 1e herinnering niet wordt voldaan, kan de opdracht eenzijdig door Susanne worden stopgezet, dit zonder dat Susanne naar opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Susanne is in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Susanne of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Susanne te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Susanne kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten. En wanneer cliënt onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Susanne voor aanvang van een sessie/training/retreat hiervan op de hoogte te brengen.

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut . De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.

5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.

6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

7. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de dienstverlening van Susanne is Nederlands recht van toepassing.

2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de Susanne die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Arnhem, januari 2024

Ingeschreven bij de KvK te Arnhem.

Kvk-nummer: 69486875

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven